Nikita Berezkin – Jesper Kyd “Final Battle” (Drum cover) OST – Freedom Fighters

ALLO "KLiPP"- ZDRAVO GFDYNYSH의 DVNGOY 상태 DZYAKUI 만나 보드카 Tovariash BZHAT, Ti ZNiMaish ?? ВОЛЬЛНА СОЛТАд TOVARISCHYA, YANKI IKHODODYASYA YATKKEN OVOVNYAK 일반 타타르어! TOVARISCHYA, VIA DEMONSTRUCTORY ZNATNI BENGSTEN SHLAKHETNA 피해자 환영합니다! TOJARI TOVARiSCHYA는 ADRAS TN을 증명합니다 HBoS, TAZ는 Svyakuyuts를 괴롭히지 않습니까? OK, 보드카를 마셔 라! 사람들! ZOXAТ !!