[PT-BR] A.C.E – Canção de Natal – Frozen OST "Do you Want to Build a Snowman?" by Chan

찬 크리스마스 송의 메리 크리스마스 추천 아 ? 나탈 여보세요? 안녕하세요 나는 ACE, Chan (구호)의 무성한 maknae 다 이미 크리스마스예요 회원들과 크리스마스를 보내는 것은 멋졌습니다

내 말이 무슨 뜻인지 알지? Q : 크리스마스 때 놓칠 수없는 것은 무엇입니까? 화이트 크리스마스 (눈이있는), 확실히 크리스마스 눈으로 덮여 이 느낌을 아십니까? (안) Q : 어느 노래를 추천하나요? 가자 같은 영화 야, 겨울 영화 야 나는 "눈 속에서 놀고 싶니?"라고 권하고 싶다 귀엽고 슬프다 눈 속에서 놀고 싶니? 나는 이것을 시도 할 것이다

(나의 공기 펌프는 어디에 있냐??) (하나님을 돕는다) 이제 ACE 라이브를 듣고 있습니다 (태아 위치에서 우는) (누군가 나를 위해 도움을 요청하십시오) 모두 메리 크리스마스! 자막 : 한국어 – 영어 : ACE Subs 영어 – 포르투갈어 : ACE Brasil

SNOWMAN – OST Best Selections – Korean Drama (Gong Hyo Jin at 23 Yrs Old)

KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever KMusic Forever